Informace dle §106⁄99 Sb.

Oficiální název obce
Dolní Lochov

Důvod a způsob založení
Obec Dolní Lochov byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura
Organizační struktura úřadu
Činnost úřadu  obce je zajišťována zastupitelstvem obce. 

Zastupitelstvo
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014 ve složení uvedeném v kontaktech.

Složení výborů a komisí
Ostatní komise nezbytné pro fungování obce – zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích, složení najdete též v kontaktech.

Kontaktní spojení
Viz kontakty.

Platby na účet úřadu
Případné platby může povinný subjekt poukázat na účet 23224541/0100.

IČ: 00578312

DIČ: Obec není plátcem DPH

Žádosti o informace
Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Opravné prostředky
Opravné prostředky

Návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací (na portálu veřejné správy)

Důležité zákony
Důležité zákony

Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.