Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

  • Písemně
  • Osobně
  • E-mailem
  • Elektronickým podáním
  • Telefonicky

Ústní podání žádosti je možné v úředních hodinách obce.

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů:
Lhůty

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 7, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti zastupitelstva nebo obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost je (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona)  do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli sdělena.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona) do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

 • Termíny:
 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
Každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá.

Kdo informaci poskytne
Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Sazebník

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 – černobíle jednostranně)4,00 Kč

hodina práce (účtuje se za každou započatou čtvrthodinu 20,00 Kč), za každou další započatou hodinu práce 80,00 Kč. Pokud  předpokl. částka náhrady nákladů za poskytnutí informace přesahuje 100,00 Kč, je vydání informace podmíněno zaplacením zálohy ve výši 80% předpokl. nákladů. 80,00Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 – černobíle oboustranně) 8,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 – barevně jednostranně) 24,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 – barevně oboustranně) 40,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 – černobíle jednostranně) 3,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 – černobíle oboustranně) 5,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 – barevně jednostranně) 12,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 – barevně oboustranně) 21,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A5 – černobíle jednostranně) 2,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A5 – černobíle oboustranně) 3,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A5 – barevně jednostranně) 6,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A5 – barevně oboustranně) 11,00 Kč
v případě předání informací na disketě či CD 20,00Kč/ks
poštovné v případě odeslání informací prostřednictvím České pošty: dle platného ceníku poštovného

Opravné prostředky

Poskytování informací v r. 2018
Poskytnutá informace

Poskytování informací v r. 2017
Poskytnutá informace
Poskytnutá informace
Poskytnutá informace
Poskytnutá informace
Poskytnutá informace

Poskytování informací v r. 2016
Poskytnutá informace
Poskytnutá informace

Poskytování informací v r. 2015
Poskytnutá informace

Poskytování informací v r. 2014
Poskytnutá informace

Poskytování informací v r. 2013
Poskytnutá informace
Poskytnutá informace
Poskytování informací v r. 2012
Poskytnutá informace
Poskytnutá informace

Výroční zprávy o poskytování informací
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2017
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2014
Výroční zpráva o poskytnutých informacích v r. 2013
Výroční zpráva o podaných informacích za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010