Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka obce Dolní Lochov podle § 32 odst. 2  a §34 odst. 3 zákona 62/2003 Sb., o volbách  do Evropského parlamentu a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

Volby Evropského parlamentu se uskuteční dne 24. května 2019 od 14 do 22 hodin a dne 25. května 2019 od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v budově čp. 2, Dolní Lochov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vyhrazení plochy pro volební plakáty

Starostka obce Dolní Lochov podle § 59, odst. 4  zákona č. 62/2003  Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volební plakáty mohou být vylepeny na vývěsce umístěné na budově obecního úřadu.

První zasedání okrskové volební komise bude dne 7.5.2019 od 17 hodin v budově OÚ.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
Obec Dolní Lochov má 1 volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.