Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů (zveřejněno 31. 7. 2020)

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do zastupitelstev krajů

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starostka obce Dolní Lochov v souladu s § 15 písm. f) zákona č. 130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 2. října 2020 od 14 do 22 hodin a dne 3. října 2020 od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v budově čp. 2, Dolní Lochov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vyhrazení plochy pro volební plakáty

Starostka obce Dolní Lochov v souladu s § 15 písm. f) zákona č. 130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volební plakáty mohou být vylepeny na vývěsce umístěné na budově obecního úřadu.

První zasedání okrskové volební komise bude dne 28. 8. 2020 od 17 hodin v budově OÚ.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Obec Dolní Lochov má 1 volební okrsek, který bude v budově obecního úřadu, Dolní Lochov 2.